Õppekorralduse alused

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED JA KURSUSTE KORRALDUS JÕGEVA KOOLITUSKESKUS-RAHVAÜLIKOOLIS

Jõgeva Koolituskeskus-Rahvaülikooli kursused toimuvad üldjuhul pealelõunastel või õhtustel aegadel või nädalavahetustel. Keelekursused kestavad üldjuhul 2 akadeemilist tundi korraga (1 ak tunni kestus on 45 min) ja kokku 5-6 kuud ehk ühe õppeaasta oktoobrikuust kuni maikuuni. Kursuste läbiviimine toimub õppepäevade (loengu, seminari või praktilise töö) või/ja iseseisva töö vormis.

Õppekeskkond
Rendime õpperuume/klasse põhiliselt Jõgevamaa Gümnaasiumilt. Klassiruumid on väga sobilikud täiskasvanute õppeks. Olemas on kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Keelekursuste ja loengute õppematerjalid on kursuse hinna sees. Täpsem teave on kursuse tutvustuses.

Kursusel osalemine ja registreerumine
Kursusel osalemiseks tuleb Teil end eelnevalt registreerida koolituskeskuse veebilehel, telefoni või e-posti teel. Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni või tähtaja saabumiseni. Üldjuhul on registreerimise tähtaeg 5 päeva enne koolituse algust. Registreerimist võib kool pikendada juhul kui ei ole registreerunud piisav arv soovijaid. Kursuse õppijate miinimum arvu kinnitab kooli juhatuse liige. Juhul, kui kursus on täitunud, siis on Teil võimalus registreerida end reservnimekirja. Vabaneva koha tekkimisel võetakse Teiega ühendust.

Kursuse ärajäämine
Kuulajate vähese huvi tõttu on korraldajatel õigus kursus ära jätta ning Teid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi.

Tasumine
Õigus kursuse tööst reaalselt osa võtta on Teil siis, kui olete ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu. Maksmistähtaegadest ja muudest nõuetest teavitatakse Teid kursuste reklaamis, kooli seina- või kodulehel. Keeleõppes on võimaik maksta peale õppetöö algust, aga maksmiskohustus tekib peale teist õppekordaJuhul, kui Te katkestate õpingud omal soovil õppetöö jooksul, olete kohustatud tasuma kogu õppetöö eest. Maksta on võimalik arve alusel (eraisik) või (ettevõte) pangaülekandega kooli kontole. Arve saadetakse osaleja e-postile. Koolituskeskus võib avada ka alla miinimumarvu õpilastega gruppe ja pakkuda erinevaid lähenemisi. Sama summa eest on võimalik saada vähem tunde või siis suurendatakse sama tundide arvu korral osalustasu. Neil juhtumitel arvestatakse õppijate soove ja omavahelisi kokkuleppeid. Keeleõppe tasu on võimalik maksta kahes kuni kolmes osas (makse tähtajad leiad kursuse kirjelduse juurest). Selleks on vajalik kirjutada avaldus MTÜ Jõgeva Koolituskeskuse juhatuse esimehele.

Kursusest loobumine ja õppemaksu tagastamine
Kui Teil ei ole võimalik juba registreeritud kursusest osa võtta, tuleb Teil Jõgeva Koolituskeskust sellest teavitada enne kursuse algust niipea kui võimalik. Palume jälgida registreerimise tähtaegu! Kui kursus on juba alanud, on õppetasu võimalik tagasi taotleda hiljemalt pärast teist loengut (kehtib vaid keelekursuste korral). Õppijal on õigus loobuda keelekursusest pärast esimest tundi ilma, et selleks tekiksid kohustused. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

Koolituselt väljaarvamine
Õpilane arvatakse koolituselt välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt või segab õppetööd. Samuti õppetasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu.

Maksusoodustused
Vastavalt Tulumaksuseadusele saab residendist füüsiline isik maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud. Kuna koolituskeskus saadab kõikide koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile, ei pea õppija ise dokumenti maksmise kohta koolilt küsima. Juhul, kui Teie andmed ei ole mingil põhjusel kajastunud eeltäidetud tuludeklaratsioonil, pöörduge kooli poole.

Vaidluste lahendamise kord
Õppekorraldustega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult juhatuse liikme poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi halduskohtu poole.

Kursuse lõpetamise tingimused
Kursuse lõppedes väljastatakse kursuse läbijale soovi korral tunnistus või tõend. Tunnistuse saamise eelduseks on õpiväljundite hindamise sooritamine (näit. test). Muul juhul väljastatakse tõend õppetöös osalemise kohta, mis sisaldavad õpitud teemasid, mahtu, aega ja koolitaja nime. Tunnistuse väljastamiseks ja tulumaksu tagasisaamiseks küsitakse andmebaasis registreerimisel Teilt isikukoodi.
Õppetöö korraldust käsitletakse kui lepingut õppija ja kooli vahel.

Eesti Hariduse Infosüsteemis on Jõgeva Koolituskeskuse majandustegevusteate registreerimisnumber 183817.

Õppetöö toimub õppekavarühmades võõrkeeled ja kultuurid 222.