Kvaliteedi tagamise alused

Jõgeva Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, teistest täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ja täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest ning Jõgeva Koolituskeskuse õppekorralduse alustest.
 
1. Õppekavade kvaliteedi tagamine
 
Õppekavad koostatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi nõuetele.
Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed

 • Õppekava nimetus;
 • Õppekavarühm;
 • Õppekava kogumaht;
 • Praktilise ja iseseisva töö maht kui koolituse eripära seda eeldab;
 • Õppe sisu;
 • Õpiväljundid;
 • Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
 • Õppekeskkonna kirjeldus;
 • Koolituse alustamise tingimused, kui need on eeltingimusteks õpiväljundite saavutamisel;
 • Lõpetamise tingimused;
 • Tunnistuse väljastamise korral õpiväljundite hindamise meetodid ja hindamiskriteeriumid;
 • Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;
 • Kui õppekava eesmärgiks on kutsestandardis kirjeldatud või tasemeõppe õppekavas sisalduva kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine, siis viide vastavale kutsestandardile või õppekavale.

 
Koolitajad koostavad õppekavad koostöös juhatuse liikme, koolitussekretäri ja/või projektijuhiga lähtuvalt kvaliteedi tagamise alustest. Juhatuse liige vaatab kursuste õppekavad üle. Vajadusel nõustab koolitajaid ja koolitussekretäri, projektijuhti koostamise protsessis.
 
2. Koolitajate kvaliteedi tagamine
 
Koolitajatel on kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal, koolitamise kogemus ning soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutse. Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal. Toetame koolitajate enesearengut – pakume enesetäiendamise võimalusi ja jagame infot koolituste, seminaride ja kutse taotlemise kohta.
  
3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
 
Rendime õpperuume/klasse, mis on sobilikud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad vahendid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õpperuumi ja vahendite sobivuse tagamiseks antud koolituse jaoks vaadatakse need eelnevalt koolitajaga üle ja vajadusel tehakse muudatusi. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks küsitakse tagasisidet õppijatelt ja koolitajatelt, mida arvestatakse järgnevate koolituste korraldamisel.
 
4. Täienduskoolitusele tagasiside kogumine
 
Koolituse kestel koguvad koolitajad võimalusel õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses.
Peale koolitust küsitakse osalejatelt kirjalikku ja/või suulist tagasisidet. Kirjalik tagasiside küsimustik täidetakse olenevalt koolitusest kas paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi õppe sisu, koolitaja, koolituse korralduse, õppekeskkonna kohta ning pikematel koolitustel ka laiemalt mõju hindavaid küsimusi.  Tagasiside vastused edastatakse koolitajale, analüüsitakse ja tulemuste põhjal viiakse vajadusel sisse muudatused edasistes koolitustes.