Lõppenud projektid

Osalemine rahvusvahelises projektis

Jõgeva Koolituskeskus osales 2009 – 2011 aastal Kultuuriselts Vanaveski koostööpartnerina rahvusvahelises Grundtvigi õpikoostööprojektis ”Säästev areng ja elukestev õpe” (SD/DD).
Jõgeva Koolituskeskuse ülesanne oli tutvustada ja kohandada koostöös Elva Koolituskeskusega Rahvusvahelise Ökokogukondade Ühenduse haridusprogrammi „GAIA HARIDUS” ning selle rakendamist Eestis. Tutvustasime Eesti säästva hariduse ja täiskasvanuhariduse valdkonna seadusandlust ja Eesti riigi häid kogemusi ja näiteid. Projekti tulemusena valmis ühistööna kõikide partnerriikide koostöös säästva arengu õppekava täiskasvanute ja nende koolitajate jaoks. 
Projektist lähemalt ja  läbiviidud tegevustest saab lugeda www.sdtraining.eu ja vanaveski kodulehelt www.vanaveski.ee.

Käsitöö liidab kogukonda ja põlvkondi

Käsitöö liidab kogukonda ja põlvkondi oli käsitöö ja kunsti õpiringide projekt Jõgeva vallas. Enamus õpiringidest olid liikuvad ja eesmärgiga viia kursus inimesele võimalikult tema enda kodu lähedale. Õpiringid toimusid Siimusti noortekeskuses, Vaimastvere Põhikoolis, Laiuse Avatud Noortekeskuses, Jõgeva Avatud Noortekeskuses, Kuremaa Noortekeskuses, Siimusti raamatukogus.
Projekti eesmärgiks oli elus hoida, edasi arendada ja õpetada seda, mida on loonud meie esivanemad. Nii väikse rahvana peaksime kõik tundma vastutust meie rahva kultuuripärandi hoidmise eest.

Käsitöö õpiringid pakkusid nii lastele kui ka täiskasvanutele erineva suunitlusega lühi- ja pikemaajalisi koolitusi. Projekti tegevuse käigus viidi läbi järgmised õpiringid: Polümeersavist ehted, Nõelviltimine, Viltimiskursus, Eksklusiivsed tehnikad-salvrätitehnika, Jõuludekoratsioonide valmistamine, Monotüüpia savialustel, Klaasist ehete valmistamine, Märgviltimine, Lukulillede valmistamine, Kohvipakkidest kottide valmistamine, Nunovilt, Lapitöö algajatele, Maalikursus, Tiffani vitraaž, Ülestõusmispühade dekoratsioonid, Ajalehtedest õõnesvormide valmistamine, Fototrükk savil, Kunstiline kiri, Dekoratiivsed seinapildid.

Rahastaja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ja Eesti Riik, Jõgeva vallavalitsus ja Jõgeva Koolituskeskus

 

Käsitöö liidab kogukonda ja põlvkondi II osa

Käsitöö liidab kogukonda ja põlvkondi II osa oli käsitöö ja kunsti õpiringide jätkuprojekt Jõgeva vallas ja uue suunitlusega Põltsamaa valla piirkonda. Projekti käigus viidi läbi Lapitöö kursus algajatele Põltsamaal ja Lapitöö kursus edasijõudnutele Siimustis, Maalikursus algajatele ja edasijõudnutele Jõgeva linnas ja vallas. Projekti toodi just need õpiringid, kuna loetletud teemad pakkusid eelmises projektis enam huvi ning paraku ei mahtunud kõik huvilised gruppidesse. Projekti eesmärgiks oli pakkuda väljajäänud huvilistele võimalust osaleda õpiringides ning jätkukursustega arendada huviliste käsitöö ning maalimise oskusi, mis võib panna aluse mõnele omaloodud töökohale. Läbi projekti taheti tugevdada Jõgeva ja Põltsamaa valdade vahelisi sidemeid.
Projekti periood oli: 01.01.2014-31.12.2014.
Osalejaid: 32 inimest

Rahastaja: Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ja Eesti Riik, Jõgeva vallavalitsus ja Jõgeva Koolituskeskus

Projekt “AGENDA- Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava

 

Osalesime Eesti Vabaharidusliidu partnerina ESF poolt toetatud projektides:

  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2016-2019)
  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2018-2020)
  • Ettevõtlik õppija (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk oli madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelte oskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

 

2018. ja 2019. a toimuvad projektide raames Jõgeva Koolituskeskuses sihtgrupile järgmised tasuta koolitused:

Inglise keel A1 algtase (40ak)
Vene keel A2 elementaartase (40ak)
Arvuti kasutamine igapäevaelus (24ak)
Algatusvõime ja ettevõtlikkus (40ak)