Isikuandmete kaitse

Andmekaitseseadusest lähtuv isikuandmete töötlemine Jõgeva Koolituskeskuses. 

Jõgeva Koolituskeskus pakub avalikke koolitusi, tellimuskoolitusi (Töötukassa, eraettevõtted, avaliku ja kolmanda sektori asutused) ja Euroopa Struktuurfondide toel läbiviidavaid koolitusi. Koolituste korraldamise kaudu koguneb Jõgeva Koolituskeskuses  ka isikuandmeid. Näiteks kui kirjutate meile e-kirja, sooviga asuda õppima kursusele või tulete õppima ja peate seeläbi tegema avalduse ning avaldama teatud isikuandmeid. Teie kirjavahetuses sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teie kirjale vastamiseks ning ei edasta neid teistele isikutele. Asutuse või EL struktuurfondide koolituste korraldamisega seotud projektijuhtidega suheldes käsitleme andmeid lepingute või muude kokkulepete sõlmimiseks. Teie isikuandmeid sisaldav teave on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang. Oma sisemise töökorraldusega tagame, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks ja teie isikuandmeid edastame töötajatele, kes neid oma tööülesannete täitmiseks vajavad (näiteks raamatupidaja, koolitaja, projektidega seotud aruandlus, teie tööandjaga suhtlemine näiteks arve saamiseks).  

Jõgeva Koolituskeskus kogub õppijatelt alljärgnevaid andmeid:

Nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, töökoht, elukoht. Andmeid kogutakse koolitusele registreerimisel ja neid kasutatakse Teiega suhtlemisel, koolituse lõputunnistuse väljastamisel (tunnistus/tõend), arvete esitamisel. Kodust aadressi kasutatakse arvele ja juhul, kui lõpudokument on vajalik Teile postiga koju saata. Töökohta küsitakse juhuks, et EL struktuurfondide kursused on suunatud konkreetsele sihtgrupile ja tingimuste seas on sageli ka tööga seonduv info. Andmed kogutakse elektrooniliselt andmebaasi ja sellele on ligipääs vaid töötajatel, kes on saanud vastava väljaõppe ja kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Jõgeva Koolituskeskus ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmesubjekt on andnud selleks loa.  Isikuandmeid säilitatakse elektroonilises andmebaasis tähtajatult. Teil on õigus küsida oma andmete kohta ja nõuda andmete täiendamist, andmete kasutamise piiramist ja kustutamist. Selleks esitage palun omakäeliselt või digiallkirjastatud taotlus e-posti teel: info@jogevakoolitus.eu või jogevakoolitus@gmail.com. Teie taotlusele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul. Andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Teie andmete kasutamise rikkumiste korral, on Teil õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole. Jõgeva Koolituskeskuse kontaktisik andmekaitse küsimustes on Marika Prave, juhatuse liige.